Euroazjatycka Unia Celna / Таможенный союз Евразийского экономического союза

Euroazjatycka Unia Celna sojuszem takich państw, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Kazachstanu, a także Republika Armenii i Republika Kirgiska. 27 listopada 2009 roku podpisano Kodeks Celny, a Euroazjatycka Unia Celna formalnie funkcjonuje od 1 stycznia 2010 roku.

Dnia 1 stycznia 2015 roku podpisano umowę o stworzeniu wspólnej przestrzeni celnej pomiędzy wspomnianymi państwami. W 2014 i 2015 roku do Unii przyłączyły się Armenia i Kirgistan, jednak certyfikaty UC nie obowiązują na terenie tych państw.

Nie ma również żadnych informacji co do przewidywanego terminu zmian bądź rozmów pomiędzy państwami w celu ujednolicenia tychże przepisów. Wynika z tego, że ani firma z Armenii, ani z Kirgistanu nie może zostać upoważnionym przedstawicielem.

Celem Unii Celnej jest ujednolicenie dokumentacji wymaganej podczas wwozu towarów z innych państw. Utworzono Kodeks Celny, który kontroluje obieg towarów, przekraczających granicę Euroazjatyckiej Unii Celnej. Kodeks ten ma regulować i przyspieszać wszelkie formalności, dotyczących przewoźników oraz producentów.

Kodeks Euroazjatyckiej Unii Celnej / Таможенный кодекс Евразийского экономического союза

Kodeks Unii Celnej kontroluje obieg towarów, przekraczających granicę Euroazjatyckiej Unii Celnej. Kodeks ten ma regulować i przyspieszać wszelkie formalności, dotyczących przewoźników oraz producentów.

Reglament Techniczny / Технический регламент

Regulamin Techniczny (ros. Reglament) – jest to dokument, który zawiera obowiązkowe warunki spełnienia norm, określonych przez Unię Celną. Reglamenty są zbiorem informacji, dotyczących produktów i usług: metody produkcji, opakowanie, etykiety, znaki i inne.

Regulaminy Techniczne (ros. Reglamenty) Unii Celnej zaczęły obowiązywać od 15 lutego 2013 roku. W związku z tym, w chwili obecnej wiele produktów podlega potwierdzeniu w formie deklaracji zgodności z Regulaminem Technicznym Unii Celnej.

REGULAMINY TECHNICZE W UNII CELNEJ:

 • W sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego (TR TS 001/2011)
 • W sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego dużych prędkości(TR TS 002/2011)
 • W sprawie bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej (TR TS 003/2011)
 • W sprawie bezpieczeństwa urządzeń niskiego napięcia (TR TS 004/2011);
 • W sprawie bezpieczeństwa opakowań (TR TS 005/2011);
 • W sprawie bezpieczeństwa wyrobów pirotechnicznych; (TR TS 006/2011)
 • W sprawie bezpieczeństwa produktów dla dzieci i młodzieży (TR TS 007/2011);
 • W sprawie bezpieczeństwa zabawek (TR TS 008/2011);
 • W sprawie bezpieczeństwa produktów perfumeryjnych i kosmetycznych (TR TS 009/2011);
 • W sprawie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń (TR TS 010/2011);
 • Bezpieczeństwo dźwigów (TR TS 011/2011);
 • W sprawie bezpieczeństwa urządzeń pracujących w warunkach zagrożonych wybuchem (TR TS 012/2011);
 • W sprawie wymogów dotyczących benzyny lotniczej i samochodowej, oleju napędowego i paliwa żeglugowego, paliwa do silników reaktywnych i oleju opałowego. (TR TS 013/2011)
 • Bezpieczeństwo budownictwa drogowego – (TR TS 014/2011)
 • W sprawie bezpieczeństwa ziarna (TR TS 015/2011);
 • W sprawie bezpieczeństwa urządzeń zabezpieczających, działających na paliwach gazowych (TR TS 016/2011);
 • W sprawie bezpieczeństwa wyrobów przemysłu lekkiego (TR TS 017/2011);
 • W sprawie bezpieczeństwa pojazdów kołowych (TR TS 018/2011)
 • W sprawie bezpieczeństwa środków ochrony osobistej (TR TS 019/2011)
 • W sprawie bezpieczeństwa żywności (TR TS 021/2011);
 • Znakowanie produktów spożywczych (TR TS 022/2011);
 • Regulaminy techniczne dotyczące produkcji soku z owoców i warzyw (TR TS 023/2011);
 • Regulaminy techniczne w sprawie produktów tłuszczowych (TR TS 024/2011);
 • W sprawie bezpieczeństwa wyrobów meblowych (TR TS 025/2012)
 • Regulaminy techniczne Unii Celnej „w sprawie bezpieczeństwa małych statków” (TR TS 026/2012)
 • W sprawie bezpieczeństwa poszczególnych rodzajów specjalistycznych produktów żywnościowych, w tym do leczniczego dietetycznego i dietetycznego profilaktycznego żywienia; (TR TS 027/2012);
 • W sprawie bezpieczeństwa materiałów wybuchowych i wyrobów produkowanych z nich (TR TS 028/2012)
 • W sprawie wymogów bezpieczeństwa dodatków do żywności, aromatów i substancji wspomagających przetwarzanie (TR TS 029/2012).
 • Regulamin techniczny Unii Celnej O wymaganiach, dotyczących środków smarnych, olejów i specjalnych płynów (TR TS 030/2012)
 • TR TS 031/2012 W sprawie bezpieczeństwa ciągników rolniczych i leśnych i przyczep do nich.
 • Regulamin techniczny Unii Celnej dotyczące bezpieczeństwa urządzeń pracujących pod ciśnieniem (TR TS 032/2013)
 • W sprawie bezpieczeństwa mleka i produktów mlecznych (TR TS 033/2013)
 • W sprawie bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych (TR TS 034/2013)

Znak EAC / Знак ЕАС

Znak EAC / Знак ЕАС nanosi się na opakowanie, etykietę produktu lub etykietę produkcji. Jest znakiem, dzięki któremu towary są dopuszczane do obrotu na terenie wszystkich krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej. Umieszcza się go na produktach, wymagających obowiązkowych Certyfikatów i Deklaracji Zgodności z Regulaminem (ros. Reglamentem) Technicznym Unii Celnej. Znak ten jest gwarancją wysokiej jakości produktu jak i gwarancją bezpieczeństwa – wiąże się to z zastosowaniem odpowiednich procedur i norm wobec towaru, bez których nie zostałby on wprowadzony na rynek Unii Celnej.

Znak Zgodności RST przy obowiązkowej certyfikacji w systemie GOST R / Знак соответствия РСТ при обязательной сертификации в системе ГОСТ Р

Znak Zgodności RST nanosi się na opakowanie, etykietę produktu lub etykietę produkcji. Znak ten przy obowiązkowej certyfikacji w systemie GOST R wykorzystywany jest dla towarów, które podlegają obowiązkowej certyfikacji. Jest gwarancją jakości i bezpieczeństwa towaru. Zawiera informacje o organie wydającym dany certyfikat.

 

Źródło: http://www.stroyventmash.ru/znak-sootvetstviya.php

Znak Zgodności RST przy dobrowolnej certyfikacji / Знак соответствия РСТ при добровольной сертификациильной сертификации в системе ГОСТ Р

Znak Zgodności RST przy dobrowolnej certyfikacji nanosi się na opakowanie, etykietę produktu lub etykietę produkcji. Jest gwarancją jakości i bezpieczeństwa towaru. Znak ten zawiera informacje z napisem „certyfikacja dobrowolna” i oznacza, iż certyfikacja nie jest wymagana przez prawo. Na znaku nie widnieje kod organu wydającego.

 

Źródło: http://www.rospromtest.ru/content.php?id=24

Znak Zgodności przy Deklaracji Zgodności w systemie GOST R / Знак соответствия при декларировании соответствия в системе ГОСТ Р

Znak Zgodności przy Deklaracji Zgodności w systemie GOST R nanosi się na opakowanie, etykietę produktu lub etykietę produkcji. Jest gwarancją jakości i bezpieczeństwa towaru. Znak nie zawiera informacji o kodzie organu wydającego. Znak ten jest obowiązkowy dla produktów z nomenklatura towarową, podlegającym potwierdzeniu jakości w formie Deklaracji Zgodności.

 

Źródło: http://www.rospromtest.ru/content.php?id=24

„UkrSEPRO” / «УкрСЕПРО»

„UkrSEPRO” jest to państwowy system certyfikacji na Ukrainie, dotyczący towarów i usług.

Na Ukrainie certyfikacja (podobnie do państw Unii Celnej) może być dobrowolna lub obowiązkowa.

Protokół badań / Протокол испытании

Protokół badań – jest to oficjalny dokument, który wydawany jest na podstawie przeprowadzenia serii badań laboratoryjnych w celu wydania odpowiednich certyfikatów dla produktów. Jest wyznacznikiem zgodności produktów względem wymagań i norm. Na podstawie protokołów badań wydawane są certyfikaty z potwierdzeniem zgodności. Protokoły badań zawierają informacje o: podstawach do przeprowadzenia badań, rekwizyty producenta towarów, opis udostępnionych wzorów towarów, właściwości towarów, metoda przeprowadzenia badań, data oraz wyniki. Wniosek o przeprowadzenie badań może złożyć producent, firma zajmująca się świadczeniem usług, producent, dystrybutor, czy osoba postronna. Badania przeprowadzone są w odpowiedniej kolejności w specjalnych laboratoriach, posiadających akredytacje. Na produkty, które przeszły serie badań, wystawiany jest protokół badań. W zależności od ich oceny wystawiane są odpowiednie certyfikaty.

 

Źródło: http://progost.com/sertifikacionnye-ispytaniya-i-protokoly-ispytanij/

Zezwolenie Rostechnadzor / Разрешение Ростехнадзора на применение

Zezwolenie Rostechnadroz jest oficjalnym dokumentem, potwierdzających zgodność lub brak zgodności urządzeń technicznych, wykorzystywanych w zakładach produkcyjnych, według wymagań bezpieczeństwa.