Świadectwo Rejestracji Państwowej Towaru w Unii Celnej / Свидетельство о государственной регистрации продукции Таможенного союза

Świadectwo Rejestracji Państwowej Towaru w Unii Celnej to oficjalny dokument, potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami bezpieczeństwa regulaminów technicznych Unii Celnej. Co ważne, świadectwo rejestracji państwowej towaru jest ważne na terytorium krajów członkowskich Unii Celnej, a więc w Rosji, Białorusi, Kazachstanie, Kirgistanie i Armenii.

Od 2010 roku świadectwo rejestracji państwowej towaru zastępuje opinie sanitarno-epidemiologiczne. Zamiast świadectwa sanitarnego wprowadzono świadectwa rejestracji państwowej towaru dla wymagań Unii Celnej i opinii ekspertyzy.

Ważność świadectw jest bezterminowa, zatem po przejściu procedury państwowej rejestracji towarów nie trzeba się martwić o konieczność jej ponownej realizacji.

Państwowa rejestracja towarów na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa Unii Celnej jest warunkiem koniecznym dla ruchu towarów, podlegających nadzorowi sanitarno-epidemiologicznemu (kontroli) na granicy celnej i obszarze celnym Unii Celnej.

Państwowa rejestracja towarów to jedyny i niezbędny sposób na to, aby oficjalnie zarejestrować produkowany towar na terytorium Unii Celnej. Dopiero po uzyskaniu świadectwa Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej można legalnie produkować, przechowywać, przewozić i sprzedawać wyroby.

Sporządzenie Świadectwa zajmuje dość dużo czasu, nawet jeśli zebrano komplet wymaganych dokumentów. Jest to związane z koniecznością dokładnego sprawdzenia zgodności produktów ze wszystkimi normami higienicznymi i sanitarnymi, obowiązującymi zgodnie z przepisami prawa kraju. Dopiero po pełnej kontroli i przy braku zastrzeżeń towary wpisuje się do rejestru państwowego, a następnie wydaje Świadectwo Państwowej Rejestracji Towarów.

 

Źródło: http://www.gostest.com/services/rospotrebnadzor/gos-registratsiya-produktsii-sgr/

Zaświadczenie sanitarno-epidemiologiczne / Санитарно-эпидемиологическое заключение

Zaświadczenie sanitarno-epidemiologiczne / Санитарноэпидемиологическое заключение – jest to dokument, potwierdzający, iż produkty, rodzaj działalności lub warunki techniczne są zgodne z ustanowionym prawem i normami sanitarno-epidemiologicznymi. Oznacza to, że towary są bezpieczne do użytku. Dokument ten wydawany jest przez organy nadzorujące w danym kraju na partię lub na serie towarów.

 

Źródło:

http://www.rospromtest.ru/content.php?id=7

http://www.gostest.com/services/rospotrebnadzor/

List Odmowny / Отказное письмо

Jeżeli produkty nie podlegają regulacji Regulaminów Technicznych Unii Celnej, mogą być wwiezione bez okazania Certyfikatu/Deklaracji, albo dla danego towaru sporządzany jest List Odmowny.

List Odmowny to oficjalna odpowiedź specjalnie akredytowanych w ramach Regulaminów Technicznych Unii Celnej organów na zapytanie, czy produkty podlegają obowiązkowej certyfikacji RT UC lub deklarowaniu RT UC. List Odmowny zawiera odwołanie do przepisów prawa i świadczy o tym, że wskazane w dokumencie produkty nie są ujęte w „Nomenklaturze wyrobów, towarów i usług podlegających obowiązkowej certyfikacji“ w ramach jakiegokolwiek Regulaminu Technicznego.

Istnieją dwa rodzaje Listu odmownego:

List odmowny na potrzeby handlu – dokument obowiązuje na terenie Rosji. Na jego podstawie można sprzedawać towar do wielu firm. Dokument jest wydawany przez jednostki certyfikujące bezterminowo.

List odmowny na potrzeby Urzędu Celnego – dokument obowiązuje na terenie Rosji i jest wydawany dla konkretnej partii i konkretnego odbiorcy.

 

Źródło: https://www.ifcg.ru/certification/otkaznoye-pismo.html

Notyfikacja Federalnej Służby Bezpieczeństwa / Нотификация Федеральной службы безопасности

Notyfikacja Federalnej Służby Bezpieczeństwa to udokumentowane zawiadomienie państwa o fakcie zawartości w produkowanych przez przedsiębiorstwo wyrobach różnych elementów o charakterze kryptograficznym (szyfrowanym). Notyfikacja FSB to dokument, stanowiący obowiązkowy warunek przy wwozie na terytorium Unii Celnej (w chwili obecnej – Euroazjatycka Unia Gospodarcza, EAEU) lub wywozie z terytorium Unii Celnej urządzeń zawierających elementy szyfrowane. Notyfikacja jest jednym ze środków bariery pozataryfowej.

W dokumencie tym znajduje się wiele urządzeń wysokiej technologii: telefony komórkowe, tablety, notebooki, klawiatury bezprzewodowe, myszy bezprzewodowe, serwery i wiele innych urządzeń.

 

Źródło: https://minprom.ru/uslugi/notifikaciya-fsb/