Deklaracja Zgodności Unii Celnej / Декларация соответствия Таможенного Союза

Deklaracja Zgodności Unii Celnej jest potwierdzeniem jakości produktów, a procedura sporządzania takiego dokumentu nazywa się deklarowaniem. Deklaracja jest alternatywnym dokumentem potwierdzającym zgodność ze strony sprzedawcy lub producenta. Deklaracja zgodności w Rosji i certyfikat zgodności mają jednakową moc prawną i są sporządzane na okres do trzech lat. Deklarowanie zgodności produktów jest procedurą, która w zasadzie nie różni się od procedury certyfikacji. Etapy potwierdzania jakości są takie same: wykonanie certyfikacyjnych badań laboratoryjnych, a następnie sporządzenie deklaracji.

Zwykle wraz z deklaracją producenci lub dostawcy produktów sporządzają też dobrowolny certyfikat. Wymagają tego przede wszystkim duże sieci handlowe. Ściślej rzecz ujmując, od przedsiębiorcy wymaga się certyfikatu, a czy jest on dobrowolny czy obowiązkowy – nie jest już tak ważne. Póki co, deklaracja zgodności w Rosji nie jest traktowana jako oficjalny dokument, ale ma to swoje logiczne uzasadnienie. Dziś przecież deklaracja jest sporządzana na czystej kartce papieru, bez jakichkolwiek zabezpieczeń itd., ale prawdą jest, że organ certyfikacyjny poświadczy ten dokument, potwierdzając tym samym, że wzory naszych produktów zostały poddane odpowiednim badaniom i spełniają wymagania określonych norm jakości. Deklaracja zgodności Unii Celnej to dokument, który zakłada realizację szeregu procedur potwierdzenia jakości towaru, w wyniku których zostaje potwierdzona zgodność z wymaganiami przyjętymi w określonym regulaminie technicznym Unii Celnej.

Wydana deklaracja zgodności Unii Celnej podlega obowiązkowemu wpisaniu do rejestru elektronicznego, gdzie można sprawdzić, czy dana deklaracja zgodności została wydana przez kompetentny organ oraz czy jest ważna, czy została wstrzymana. Numer deklaracji jest odnotowywany w ogólnym rejestrze. Taką procedurę ma prawo przeprowadzić tylko organ certyfikacyjny wpisany do Wspólnego Rejestru Unii Celnej.

Uzyskana deklaracja zgodności RT FR daje producentowi prawo do obrotu towarami na terytorium państw członkowskich Unii Celnej bez dodatkowego sporządzania przyjętych na ich terytorium dokumentów: deklaracji w systemie GOST R, certyfikatu GOST R i innych.

W przypadku deklaracji Unii Celnej wnioskodawcą może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca stały adres siedziby na terytorium jednego z krajów członkowskich Unii Celnej. Nasza firma oferuje współpracę z zaprzyjaźniona firmą, która może świadczyć dla Państwa usługi przedstawiciela.

Deklaracja Unii Celnej jest wydawana po realizacji wszystkich obowiązkowych procedur (badań laboratoryjnych) i daje prawo do obrotu produktami na wspólnym obszarze Unii Celnej. Należy podkreślić, że przedsiębiorstwa zagraniczne, które nie są zarejestrowane na terytorium Federacji Rosyjskiej lub krajów Unii Celnej, nie mogą być odbiorcą deklaracji. Ściślej mówiąc, jeśli chodzi o import tych czy innych produktów do Federacji Rosyjskiej, to należy wziąć pod uwagę, że deklarację Unii Celnej może uzyskać tylko importer, który jest zarejestrowany na terytorium Federacji Rosyjskiej.

 

Źródło:

http://www.rospromtest.ru/sertifikati/deklaraciya-sootvetstviya-tamojennogo-soyuza/

http://www.rospromtest.ru/content.php?id=16

Deklaracja Zgodności GOST R / Декларация о соответствии ГОСТ Р

Deklaracja Zgodności GOST R to oficjalny dokument, który potwierdza zgodność bezpieczeństwa produktów i ich jakości z wymaganiami określonymi w przepisach prawa. Deklaracja zgodności ma taką samą moc prawną jak certyfikat zgodności.

Jest to rodzaj zezwolenia, w którym potwierdza się, że dane deklarowane produkty spełniają stawiane wobec nich wymagania bezpieczeństwa (GOST).

Obecność zarejestrowanej Deklaracji Zgodności GOST R jest konieczna dla produktów, wymienionych w odpowiednim rozdziale Postanowienia Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 1.12.2009 r. nr 982 „O zatwierdzeniu ujednoliconego wykazu produktów, podlegających obowiązkowej certyfikacji i ujednoliconego wykazu produktów, których zgodność jest potwierdzana w postaci deklaracji zgodności“.

Deklarację zgodności sporządza osoba prawna, zarejestrowana na terytorium Federacji Rosyjskiej, będąca producentem lub sprzedawcą, albo pełniąca funkcje producenta zagranicznego na terytorium Federacji Rosyjskiej na podstawie zawartej z nim umowy w części zapewniania zgodności dostarczanych produktów z wymaganiami dokumentów normatywnych (GOST, GOST R) oraz w części, dotyczącej odpowiedzialności za niezgodność dostarczanych produktów z wymaganiami dokumentów normatywnych.

Deklaracja jakości GOST R jest wydawana na okres do 3 lat.

 

Źródło: http://www.gostrussia.com/ru/сертификация/декларация-о-соответствии-гостр-р/

Deklaracja Zgodności z Regulaminem Technicznym (ros. Reglamentem) Unii Celnej (EAC) / Декларация соответствия техническому регламенту Таможенного союза (EAC)

Deklaracja Zgodności RT UC (EAC) to jeden ze sposobów udokumentowania potwierdzonej zgodności (obok Certyfikatu Zgodności TR FR) produktów z określonymi kryteriami oceny, obowiązującymi na terytorium Unii Celnej.

Wcześniej deklarowanie produktów odbywało się na podstawie norm krajowych, obowiązujących w danym państwie. W szczególności, w Rosji stosowano certyfikację w systemie GOST R. W związku z utworzeniem Unii Celnej (obecnie – Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – EAEU), od 2013 roku zaczęły obowiązywać Regulaminy Techniczne Unii Celnej (RT UC), regulujące certyfikację i deklarowanie towarów na całym terytorium Unii Celnej.

Deklaracja Zgodności z Regulaminami Technicznymi Unii Celnej (RT UC) jest wymagana dla wwozu (importu) towarów oraz do dalszego obrotu nimi na terytorium krajów członkowskich EAEU (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan). Dokument ten potwierdza, że deklarowany produkt spełnia wszystkie wymagania Regulaminów Technicznych i został dopuszczony do wwozu i używania na terytorium EAEU. Deklaracja RT UC zastępuje wcześniej wydawane obowiązkowe deklaracje na produkty (zgodnie z Krajowymi Regulaminami Technicznymi i w systemie GOST R).

Okres ważności zarejestrowanej deklaracji określa się w zależności od stosowanego schematu deklarowania i konkretnych właściwości produktów (maksymalnie 5 lat).

Zgodnie z wymaganiami Regulaminów Technicznych Unii Celnej, po upływie terminu ważności wnioskodawca powinien przechowywać deklarację i materiały potwierdzające przez okres 10 lat od zakończenia terminu ważności.

 

Źródło: http://www.qgc.ru/certifications/declaration_on_tehreglament/

Deklaracja (/Certyfikat) Bezpieczeństwa Pożarowego / Декларация (/Сертификат) пожарной безопасности

Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego to rodzaj zezwolenia. Potwierdza on bezpieczeństwo pożarowe określonego wykazu produktów. Głównym aktem normatywnym, regulującym w Rosji przeprowadzenie tego etapu certyfikacji, jest Regulamin Techniczny „O wymaganiach bezpieczeństwa pożarowego“ przyjęty w lipcu 2008 roku.

Deklaracja Bezpieczeństwa Pożarowego

Deklaracja, podobnie jak certyfikat, jest oficjalnym dokumentem, potwierdzającym bezpieczeństwo produktów i podjęcie środków, zapewniających ich zgodność z wymaganiami regulaminu technicznego, dotyczącego bezpieczeństwa pożarowego. Wykaz produktów, dla których wymagana jest deklaracja bezpieczeństwa pożarowego, podano Postanowieniu nr 241.

Na liście produktów, które podlegają deklarowaniu znalazły się:

– wybrane środki zapewniające bezpieczeństwo pożarowe (gaśnice gazowe, sprzęt strażacki i in.);

– te materiały budowlane i konstrukcje, które NIE będą stosowane przy wykończeniu pojazdów szynowych dla kolei i metra oraz wykończeniu tras ewakuacyjnych;

Jednocześnie, zgodnie z pkt 10 art. 146 Regulaminu Technicznego, na życzenie wnioskodawcy deklarowanie można zastąpić obowiązkową certyfikacją. Deklarację bezpieczeństwa pożarowego sporządza wnioskodawca.

 

Źródło:

http://www.qgc.ru/certifications/firecerts/

http://www.qgc.ru/certifications/firecerts/?utm_source=go&gclid=CMaViNmu97gCFeZ7cAodCyYAhA