Dobrowolny Certyfikat Zgodności / Добровольный сертификат соответствия

Dobrowolny Certyfikat Zgodności to oficjalne potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa wyrobów, które nie podlegają obowiązkowej certyfikacji. Posiadanie takiego dokumentu przez producentów jest korzystne, gdyż zwiększa on konkurencyjność i pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa.

Dobrowolna certyfikacja to oficjalnie ustalony system, który stosuje się w odniesieniu do wszystkich towarów, usług i urządzeń, których jakość nie jest obowiązkowym wymaganiem, wynikającym z przepisów prawa.

System dobrowolnej certyfikacji jest regulowany przepisami prawa podobnie jak pozostałe obowiązujące systemy. Taka forma potwierdzenia zgodności zwykle jest realizowana na życzenie producenta, sprzedawcy towarów lub na prośbę zamawiającego. Na przykład, duże sieci handlowe przy zakupie określonych produktów chcą zapoznać się z dokumentacją potwierdzającą jakość nawet wówczas, gdy w stosunku do towaru nie przewidziano oceny bezpieczeństwa.

W takim przypadku właśnie dokonuje się dobrowolnej certyfikacji produktów – przeprowadza się badania wyrobów i sporządza dobrowolny certyfikat zgodności.

Bez względu na to, że prace są wykonywane z inicjatywy wnioskodawcy, producent lub importer może już przekazać kupującemu dokument o jakości, sporządzony w systemie regulacji technicznych.

Należy podkreślić, że konsument również zwraca uwagę na takie niuanse jak obecność certyfikatu na zakupiony produkt. Jeśli w odniesieniu do usługi lub towaru nie przewidziano ekspertyzy, to oznacza to, że obowiązkowe wymagania nie istnieją i jakość produktów potwierdza się pod kątem zgodności z tymi wymaganiami bezpieczeństwa, które wskaże producent lub dostawca produktów.

Parametry sprawdzane przy badaniu wzorów towaru to zgodność z normami GOST lub warunkami technicznymi (ros. TU), tj. producent poprzez badania laboratoryjne i sporządzenie dobrowolnego certyfikatu nie tylko potwierdza jakość oferowanego towaru, ale też wykazuje jego zgodność z tymi wymaganiami, które zostały wymienione w dokumentach normatywnych. System dobrowolnej oceny jakości w Rosji obejmuje schematy, które są stosowane w przypadku obowiązkowego potwierdzenia jakości.

Źródło:

https://www.kp.ru/guide/sertifikat-sootvetstvija.html

http://www.rospromtest.ru/content.php?id=3

Obowiązkowy Certyfikat Zgodności / Обязательный сертификат соответствия

Obowiązkowy Certyfikat Zgodności wydaje się dla tych rodzajów towarów, które zgodnie z prawem podlegają obowiązkowej certyfikacji. Uzyskanie takiego dokumentu nie jest dobrowolną inicjatywą producenta, lecz wymaganiem wynikającym z przepisów prawa.

Obowiązkowa certyfikacja to system certyfikacji produktów, których potwierdzenie bezpieczeństwa jest obowiązkowym wymogiem wynikającym z przepisów prawa w sferze regulacji technicznych. Obowiązkową certyfikację produktów przeprowadza się w celu potwierdzenia jakości i bezpieczeństwa zarówno towarów importowanych, jak i tych produkcji krajowej, a dokumentem potwierdzającym jest obowiązkowy certyfikat zgodności.

Obowiązkowe potwierdzenie jakości stosuje się w odniesieniu do produktów, które w taki czy inny sposób mogą wpływać na bezpieczeństwo ludzi, ich majątek i środowisko. Dla takich grup towarów sporządza się obowiązkowy certyfikat.

Jaka jest różnica między dobrowolnym a obowiązkowym certyfikatem? W praktyce certyfikaty te nie różnią się od siebie, gdyż zarówno w jednym, jak i drugim przypadku zostaje udokumentowana jakość towarów lub usług, a jest to kwestia najważniejsza.

Źródło:

https://www.kp.ru/guide/sertifikat-sootvetstvija.html

http://www.rospromtest.ru/content.php?id=2

Certyfikat EAC (Certyfikat Zgodności Unii Celnej) / Сертификат ЕАС (Сертификат соответствия Таможенного Союза)

Certyfikat Zgodności Unii Celnej / Certyfikat EAC jest oficjalnym dokumentem, potwierdzającym wysoką jakość sprzedawanych lub produkowanych wyrobów oraz całkowitą zgodność wszystkich ich parametrów i właściwości z zatwierdzonymi i obowiązującymi wymaganiami i normami państwowymi.

Łącznie na wspólnym obszarze Unii Celnej obowiązuje ponad 20 zatwierdzonych, opracowanych i ważnych regulaminów technicznych, które regulują sprzedaż i produkcję wielu rodzajów produktów.

Zgodnie z podpisanym Porozumieniem o utworzeniu wspólnej przestrzeni celnej między państwami sygnatariuszami umowy obowiązują jednolite zasady legalnego obrotu towarami. W tym celu utworzono też Komisję Unii Celnej, do której głównych obowiązków należy zatwierdzanie wszystkich uchwalanych dokumentów normatywnych i prawnych w zakresie regulacji technicznych.

Komisja ta opracowuje i zatwierdza Jednolity Wykaz Produktów, podlegających obowiązkowej ocenie bezpieczeństwa i jakości przed ich bezpośrednim wprowadzeniem do obrotu towarami na jednolitym rynku konsumenckim. Zgodnie z danym Wykazem, dla wszystkich kategorii wskazanych w nim towarów należy sporządzać deklarację lub certyfikat zgodności Unii Celnej.

Kolejnym ważnym etapem tworzenia jednolitych dla wszystkich zasad zgodności i potwierdzania jakości wyrobów produkowanych na terytorium celnym lub wwożonych z innych krajów do Unii Celnej jest proces wstępnego opracowania i późniejszej rejestracji określonych regulaminów technicznych. Ta dokumentacja techniczna zawiera wszystkie informacje, dotyczące przepisów, zasad i wymagań bezpieczeństwa, obowiązujących dla surowców, oceny jakości, zasad identyfikacji oraz oznakowania poszczególnych kategorii towarów.

Źródło: https://www.gost-rst.ru/certificates/sertifikat-sootvetstviya-tamozhennogo-soyuza.html

Certyfikat Zgodności z Regulaminem Technicznym (ros. Reglamentem) Unii Celnej (RT UC) / Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС)

Certyfikat Zgodności z Regulaminem Technicznym (ros. Reglamentem) Unii Celnej (certyfikat RT UC) to dokument, potwierdzający przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa produktów,  dla których obowiązują regulaminy techniczne Unii Celnej. Bez certyfikatu RT UC legalne wprowadzenie towarów do obrotu jest niemożliwe.

Certyfikat zgodności z regulaminem technicznym Unii Celnej dla serii wyrobów jest wydawany na okres nie dłuższy niż 5 lat (w zależności od schematu). Przy certyfikacji partii lub pojedynczego wyrobu okres ważności certyfikatu jest równy okresowi eksploatacji danych produktów.

Formularz Certyfikatu Zgodności z Regulaminem Technicznym Unii Celnej został zatwierdzony w dniu 25 grudnia 2012 roku w decyzji nr 293 wydanej przez Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej. Jest to druk ścisłego zarachowania, dla którego istnieją co najmniej 4 poziomy zabezpieczenia (numer typograficzny, mikrodruk, znaki holograficzne i in.).

W certyfikacie obowiązkowo podaje się informacje o produktach, włącznie z danymi o ich kodach celnych, wnioskodawcy, producencie, aktach normatywnych i prawnych, zgodność z którymi była przedmiotem potwierdzenia oraz informacje o rejestracji i okresie ważności. Formularz certyfikatu wypełnia się tylko i wyłącznie drukiem cyfrowym. Tekst na przedniej stronie certyfikatu powinien być sporządzony w języku rosyjskim, na odwrocie zaś tekst można zapisać w języku urzędowym kraju członkowskiego Unii Celnej, w którym wydano certyfikat.

Certyfikacja produktów to wynikająca z przepisów prawa działalność w zakresie potwierdzania zgodności towaru lub usługi z określonymi zatwierdzonymi normami i wymaganiami jakości.

Certyfikacja towaru to sporządzenie dokumentu certyfikacji (certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności) w oparciu o identyfikację produktów z późniejszym wykonaniem badań i uzyskaniem protokołu badań. Protokoły badania wzorów produktów stanowią najważniejszy warunek przy podejmowaniu pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie wydania certyfikatu.

Źródło: http://www.qgc.ru/certifications/techreglament/

http://russertcenter.ru/sertifikat-sootvetstviya-tamozhennogo-soyuza

Certyfikat Zgodności GOST R / Сертификат соответствия ГОСТ Р

Certyfikat Zgodności GOST R (lub certyfikat jakości) to oficjalny dokument wydany w systemie certyfikacji GOST R, który potwierdza zgodność obiektu z normami obowiązującymi w Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z przepisami prawa Federacji Rosyjskiej certyfikat zgodności jest wydawany przez organizacje, posiadające akredytację. Zgodnie z przepisami prawa Rosji przedsiębiorstwa mają prawo uzyskać takie dokumenty zezwalające w dowolnym regionie. Odpowiednio, uzyskany certyfikat jest ważny na całym terytorium Federacji Rosyjskiej.

Certyfikat zgodności GOST R w Rosji można uzyskać zgodnie z zatwierdzonymi schematami rejestracji: dokument ten można sporządzić dla konkretnej partii towarów/urządzeń, dla serii produktów wprowadzanej do obrotu przez producenta lub importera na podstawie kontraktu. Schemat certyfikacji jest określany po uprzednim obowiązkowym uzgodnieniu go z wnioskodawcą przez organ certyfikacyjny, który wydaje dany dokument.

Certyfikat zgodności GOST R dla kontraktu jest wydawany z obowiązkowym wykonaniem badań i wprowadzeniem do niego informacji o przeprowadzonych badaniach (numer i data protokołu). Zwykle w certyfikacie wskazuje się dokładną nazwę producenta i odbiorcy, numer i datę kontraktu oraz schemat certyfikacji. Dany rodzaj certyfikacji jest stosowany w przypadku, gdy import nie ogranicza się do jednorazowej dostawy produktu. Umowa międzynarodowa (kontrakt) jest zawierana między odbiorcą towaru a dostawcą lub producentem. Sporządzone według wskazanego schematu dokumenty są ważne przez rok. Odpowiednio, wnioskodawca może importować produkty wskazane w kontrakcie bez ograniczeń.

Certyfikat GOST R dla partii towaru może być wydany bez protokołu badań. Obowiązkowo jednak wskazuje się numer i datę (faktury). Trzeba podkreślić, że taki dokument jest ważny dla ograniczonej partii produktów. Taki dokument jest wydawany bez określonej daty ważności. Z reguły taki schemat jest stosowany w przypadku, gdy planuje się import partii testowej. Dany schemat jest często stosowany dla obowiązkowego potwierdzenia jakości urządzeń, gdyż urządzenia są dostarczane w małych partiach i nie ma konieczności sporządzania dokumentów na długi okres.

Certyfikat zgodności GOST R wydawany dla serii produktów jest sporządzany na producenta z obowiązkowym wykonaniem badań certyfikacyjnych. W odróżnieniu od rejestracji partii, w certyfikacie wskazuje się numery protokołu wykonanych badań. Okres ważności takiego dokumentu może wynosić od jednego roku do trzech lat. Wskazany schemat można zastosować dla potwierdzenia zgodności zarówno wyrobów produkcji krajowej, jak i tych importowanych. Oznacza to, że odbiorcą dokumentów może być producent krajowy lub zagraniczny.

Obowiązkowej ocenie bezpieczeństwa w Federacji Rosyjskiej podlegają z reguły te pozycje, które w taki czy inny sposób mogą wpływać na bezpieczeństwo ludzi. Nomenklatura towarów podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w Rosji obejmuje produkty zarówno importowane, jak i te produkcji krajowej. Na przykład, w odniesieniu do towarów dla dzieci lub wyrobów medycznych, a także praktycznie wszystkich rodzajów sprzętu technologicznego należy obowiązkowo sporządzić certyfikat zgodności GOST R.

Źródło: http://www.rospromtest.ru/content.php?id=6

Dobrowolny Certyfikat GOST R / Добровольный сертификат ГОСТ Р

Dobrowolny Certyfikat GOST R to dokument, potwierdzający zgodność towaru z określonymi wymaganiami konkretnej normy GOST. Dzięki temu dokumentowi przedsiębiorstwa mogą potwierdzić jakość towaru, jego bezpieczeństwo oraz podkreślić jego zalety.

Dokument ten można uzyskać dla dowolnych towarów i usług. Przedsiębiorca ma prawo samodzielnie określić normę, z którą zgodność będzie potwierdzana.

W związku z tym, dobrowolny certyfikat może być dodatkowym potwierdzeniem jakości (jeśli dla produktów został już sporządzony obowiązkowy certyfikat lub deklaracja), albo może być jedynym dokumentem potwierdzającym, że towar przeszedł procedurę certyfikacji (jeśli produkty nie podlegają obowiązkowej ocenie jakości).

Uzyskanie świadectwa jakości w postaci Dobrowolnego Certyfikatu GOST R potwierdza jakość produktów, zwiększając tym samym zaufanie i lojalność konsumentów wobec nich. Obecność certyfikatu umożliwia umieszczenie na towarze dodatkowych oznaczeń. Często korzystają z tego duże przedsiębiorstwa, które umieszczają na swoich produktach zarówno obowiązkowy znak dopuszczenia obrotu, jak i znak zgodności w ramach dobrowolnej certyfikacji. Takie oznakowanie informuje, że producent przykłada należytą wagę nie tylko do bezpieczeństwa, ale również do jakości produkowanych wyrobów. Dodatkowo, brak dobrowolnego certyfikatu zgodności może być powodem odmowy przyjęcia produktów od dostawcy przez duże sieci handlowe, które w ten sposób kontrolują jakość towarów na swoich półkach.

Źródło:

http://www.gostr.su/services_sertifikat/dobrovolnyj-sertifikat-gost-r/

http://www.serconsrus.ru/services/dobrovolnyy-sertifikat-gost-r/

Certyfikat Zgodności RT FR / Сертификат соответствия ТР РФ

W związku z uchwaleniem w 2002 roku Ustawy Federalnej z dnia 27.12.2002 r. nr 184- ФЗ [184-FZ] „O regulacjach technicznych“ pojawiły się Regulaminy Techniczne (ros. Reglamenty) Federacji Rosyjskiej (RT FR). Te dokumenty normatywne mają na celu ujednolicenie wymagań bezpieczeństwa stawianych dla różnych grup towarów i zastąpienie norm GOST w części tych wymagań.

Regulaminy Techniczne Federacji Rosyjskiej regulowały potwierdzenie zgodności w formie obowiązkowej certyfikacji lub deklarowania, podobnie jak w przypadku potwierdzenia zgodności w systemie GOST R. Tym samym certyfikaty lub deklaracje zgodności z wymaganiami TR FR zastępowały certyfikaty i deklaracje GOST R, ale tylko w odniesieniu do produktów, znajdujących się w wykazie załączanym do każdego konkretnego regulaminu.

Źródło: http://www.profilogistik.ru/ss.shtml

Certyfikat Przeciwwybuchowy / Сертификат взрывозащиты

Certyfikat zgodności GOST R Ex – (Certyfikat Przeciwwybuchowy) jest dokumentem potwierdzającym, iż produkty spełniają wymagania wskazane w Regulaminie Technicznym Unii Celnej 012/2011 „O bezpieczeństwie urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem“.

Certyfikat Ex sporządza się dla urządzeń o konstrukcji przeciwwybuchowej oznakowanych znakiem Ex i jest ważny terytorium Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan).

Certyfikat może być wydany maksymalnie na 5 lat.

Certyfikat Ex nie jest sporządzany w odniesieniu do urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, do których zalicza się:

– wyroby medyczne;

– urządzenia, przy których eksploatacji zagrożenie wybuchem jest spowodowane tylko przez obecność substancji wybuchowych i nietrwałych związków chemicznych;

– urządzenia do użytku codziennego i niezwiązanego z produkcją w warunkach, gdy środowisko zagrożone wybuchem powstaje w wyniku nieprzewidzianego wycieku gazu palnego;

– środki ochrony indywidualnej;

– statki morskie, statki śródlądowe i mieszane (rzeczno-morskie), morskie platformy pływające i platformy wiertnicze do pracy na wodach morskich i śródlądowych, inne jednostki pływające oraz używane na nich maszyny i urządzenia;

– pojazdy transportu publicznego przeznaczone do przewozu pasażerów i ładunków transportem powietrznym, lądowym, kolejowym lub wodnym;

– broń jądrowa, instalacje badawcze organizacji przemysłu zbrojeniowego i jądrowego, poza wchodzącymi w ich skład urządzeniami, znajdującymi się w strefach zagrożonych wybuchem.

Produkty, dla których sporządzono Certyfikat Ex potwierdzający przeciwwybuchowość, powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami Regulaminu Technicznego Unii Celnej 012/2011 „O bezpieczeństwie urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem“, zgodnie z Artykułem 6 tego Regulaminu Technicznego Unii Celnej. Wymagania, dotyczące oznakowania Ex podano w Załączniku 2 do str. 33. Ważność certyfikatu wynosi maksymalnie 3 lata.

 

Źródło: http://www.gostrussia.com/ru/сертификация/сертификат-на-взрывозащищенное-обор/

Certyfikat (/Deklaracja) Bezpieczeństwa Pożarowego / Сертификат (/Декларация) пожарной безопасности

Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego to rodzaj zezwolenia. Potwierdza on bezpieczeństwo pożarowe określonego wykazu produktów. Głównym aktem normatywnym, regulującym w Rosji przeprowadzenie tego etapu certyfikacji, jest Regulamin Techniczny „O wymaganiach bezpieczeństwa pożarowego“ przyjęty w lipcu 2008 roku.

Deklaracja Bezpieczeństwa Pożarowego

Deklaracja, podobnie jak certyfikat, jest oficjalnym dokumentem, potwierdzającym bezpieczeństwo produktów i podjęcie środków, zapewniających ich zgodność z wymaganiami regulaminu technicznego, dotyczącego bezpieczeństwa pożarowego. Wykaz produktów, dla których wymagana jest deklaracja bezpieczeństwa pożarowego, podano Postanowieniu nr 241.

Na liście produktów, które podlegają deklarowaniu znalazły się:

– wybrane środki zapewniające bezpieczeństwo pożarowe (gaśnice gazowe, sprzęt strażacki i in.);

– te materiały budowlane i konstrukcje, które NIE będą stosowane przy wykończeniu pojazdów szynowych dla kolei i metra oraz wykończeniu tras ewakuacyjnych;

Jednocześnie, zgodnie z pkt 10 art. 146 Regulaminu Technicznego, na życzenie wnioskodawcy deklarowanie można zastąpić obowiązkową certyfikacją. Deklarację bezpieczeństwa pożarowego sporządza wnioskodawca.

 

Źródło:

http://www.qgc.ru/certifications/firecerts/

http://www.qgc.ru/certifications/firecerts/?utm_source=go&gclid=CMaViNmu97gCFeZ7cAodCyYAhA

Certyfikat Zgodności UkrCEPRO / Сертифікат УкрСЕПРО

Certyfikat Zgodności UkrSEPRO jest dokumentem prawnie potwierdzającym jakość, normy oraz bezpieczeństwo produktów. Dokument ten zawiera informacje o jakości produktów, systemie zarzadzania produkcją, systemie ekologicznego zarzadzania. Jest on wprowadzany do rejestru certyfikacji na terytorium Ukrainy (UkrSEPRO). Certyfikat ten znacznie ułatwia wwóz produktów na teren Ukrainy. Aby uzyskać taki certyfikat wymagana jest umowa pomiędzy producentem a upoważnioną jednostką (przedstawicielem).

 

Źródło:

http://declaration.com.ua/ua/sertyfikaciya-ukrsepro

http://www.promstandart.com.ua/data/ukrseprosert.html